Jonah and the Big Storm

Jonah and the Big Storm - Dzongkha
https://www.youtube.com/watch?v=Zybb0uCgNLQ


Jonah & the Big Storm - English

https://www.youtube.com/watch?v=hUDnPqNwins


Jonah and the Big Storm - Hausa
https://www.youtube.com/watch?v=D0_pMlJd2gY


Jonah and the Big Storm - Hiligaynon (Ilonggo)
https://www.youtube.com/watch?v=2-56B4OtnJ8


Jonah and the Big Storm - Malagasy
https://www.youtube.com/watch?v=cRqmFX1U8X4


Jonah and the Big Storm - Odia/Oriya
https://www.youtube.com/watch?v=qOL8x47OhOU
https://www.youtube.com/watch?v=IgBENrRb854


Jonah and the Big Storm - Russian
https://www.youtube.com/watch?v=yl4U9sQqG3I


Jonah and the Big Storm - Sinhala
https://www.youtube.com/watch?v=wE8ycCMtmO0


Jonah & The Big Storm - Sotho
https://www.youtube.com/watch?v=KNpdRxuFlFs


Jonah and the Big Storm - Swahili or Kiswahili
https://www.youtube.com/watch?v=4gjhHXkTvzc


Jonah and the Big Storm - Tamil
https://www.youtube.com/watch?v=SXg2yeEkeFI


Jonah and the Big Storm - Telugu

https://www.youtube.com/watch?v=u10Avr0Oqy0


Jonah and the Big Storm - Zulu
https://www.youtube.com/watch?v=pe6wcKQdCwg