Stolen Watermelon

Stolen Watermelon - Arabic
https://www.youtube.com/watch?v=moWE4YD_yrc


Stolen Watermelon - English

https://www.youtube.com/watch?v=YC45KiO0Fjk


Stolen Watermelon - Hausa
https://www.youtube.com/watch?v=5Kc1h8MizPw


Stolen Watermelon - Indonesian (Bahasa)
https://www.youtube.com/watch?v=a-gcbeg3SFQ


Stolen Watermelon - Khmer
https://www.youtube.com/watch?v=s_U8MQ0gfMo


Stolen Watermelon - Nepali
https://www.youtube.com/watch?v=IsnfssXM8a4


Stolen Watermelon - Odia/Oriya
https://www.youtube.com/watch?v=zTemCicLEPk